Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανακαίνιση των παλαιών κτηρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία και βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων.
 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  ιδιοκτήτες με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας με συμφωνία των πιθανών συνιδιοκτητών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΤΗΡΙΑ: 
·         Μονοκατοικίες / Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο / μεμονωμένα διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους.
·         Φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης Π.Δ. της 1.6/4.7.1979.
·         Βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης ≤ 1.750 €/τ.μ.
·         Χρήση  κύριας ή πρώτης δευτερεύουσας και όχι εξοχικής κατοικίας. Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη).
·         Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι ανάγκες του κτηρίου θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και ενδεικτικά δύναται να είναι οι παρακάτω:

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1
Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και συστημάτων σκίασης (δύναται να συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα παντζούρια, ρολά).

2
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος/ στέγης – κελύφους και πιλοτής.

3
Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. (περιλαμβάνεται η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης όπως χρονοδιακόπτες και θερμοστάτες, η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης

Yπάρχουν ανώτατες τιμές ειδών ανα δαπάνη.

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:


ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορήγηση άτοκου δανείου
(π.χ. ιδιοκτήτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει άτοκα 7.000 ευρώ)

Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 22.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 40.000€.


Απευθείας επιχορήγηση 15% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορήγηση χαμηλότοκου δανείου
(π.χ. ιδιοκτήτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει 8.500 ευρώ με χαμηλό επιτόκιο)

Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 60.000€.Χορήγηση χαμηλότοκου δανείου
Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 75.000€.

Το συνολικό επιτόκιο των δανείων θα ανέρχεται σε 5,05%

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός (ανά κατοικία): 15.000 ευρώ.
    Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση της οικίας από ενεργειακό επιθεωρητή. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, για τις δυο πρώτες περιπτώσεις επιδότησης, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 01/02/2011 έως 31/03/2011.